شرکت فرا شیمی آتیه سبز

این شرکت با هدف تولید مواد اولیه مصرفی در صنایع شیمیایی از قبیل اسید تیو گلیکولیک و نمک‌های آن، رزین‌های تخصصی چاپ، پرینت و یووی تاسیس گردیده است.

محصولات شرکت

کلسیوم تیوگلیکولات
تیوگلیکولیک